Algemene voorwaarden

 

Art. 1 - Algemene bepalingen.

Onze verkopen en herstellingen zijn uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Iedere klant die een bestelling of herstellingsopdracht overmaakt, aanvaardt uitdrukkelijk de hiernavolgende voorwaarden en verzaakt aan de zijne. Alle mondelinge afspraken hierop afwijkend, zullen slechts bindend zijn, indien door ons schriftelijk bevestigd.

 

Art. 2 - Leverings- en herstellingstermijn.

De leverings- en herstellingstermijnen worden uitsluitend ten aanduidende titel gegeven. In geen geval zijn zij bindend, doch zullen in de mate van de omstandigheden worden betracht. Behoudens ons schriftelijk akkoord kan een vertraging in levering of uitvoering, welke ook de duur of oorzaak ervan weze, nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, prijsvermindering of opschorting van betaling, noch tot opzegging van de bestelling.

 

Art. 3 - Vervoer.

De goederen worden vervoerd op risico en kosten van de koper. De koopwaar wordt geacht te zijn geleverd, wanneer de goederen vertrekken uit ons magazijn. Service Center BVBA / easyRepair.be is nooit verantwoordelijk voor schade of ontbrekende stukken bij aankomst van de goederen bij de koper.

 

Art. 4 - Herstelvoorwaarden.

Service Center BVBA / easyRepair.be heeft het recht een voorschot te vragen op de betaling. Op aanvraag kan een prijsopgave herstelling gemaakt worden. Indien de herstelling niet moet uitgevoerd worden zal min. 1 werkuur als kosten aangerekend worden. Wanneer een herstelling hoge kosten met zich kan meebrengen mag door Service Center BVBA / easyRepair.be een prijsopgave gemaakt worden, ook al heeft de klant daar niet uitdrukkelijk om verzocht. Ook deze prijsopgave zal aan hetzelfde tarief aangerekend worden. Op elke herstelling wordt 3 maand garantie gegeven, indien het dezelfde fout als voorheen betreft. Als waarborgbewijs geldt uitsluitend de factuur van de vorige bestelling. De klant zorgt zelf voor het bewijsstuk. Bedoelde garantieperiode loopt vanaf de datum factuur.

 

Art. 5 - Facturatie en betaling.

Voor wat de levering van goederen betreft zijn onze facturen contant betaalbaar te Deinze of op een op naam van Service Center BVBA / easyRepair.be staande rekening. Herstellingen dienen steeds kas/contant te worden voldaan, bij afhaling, behoudens andersluidende door ons schriftelijk verleende regeling. Bij het niet betalen van een factuur op de vervaldag, zal het onbetaalde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestellingen vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 20 % met een minimum van 50 euro. Daarenboven zal een intrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn vanaf de vervaldag. Wanbetaling verleent ons van rechtswege het recht over te gaan tot de onmiddellijke ontbinding van alle lopende bestellingen en opdrachten, zonder enig recht op schadevergoeding van de koper, maar onder voorbehoud voor ons de eventuele aldus geleden schade op de koper te verhalen.

 

Art. 6 - Klachten.

Eventuele klachten moeten om geldig te zijn, SCHRIFTELIJK en binnen de ACHT dagen na factuurdatum aan Service Center BVBA / easyRepair.be gericht worden, zoniet zullen levering zowel als factuur als goedgekeurd beschouwd worden. In geen geval kan de koper een eventuele klacht als voorwendsel gebruiken om de betaling van de factuur te verdagen.

 

Art. 7 - Statuut der verkochte en herstelde goederen.

De verkochte goederen blijven eigendom van Service Center Deinze / easyRepair.be tot volledige betaling van de factuur. De goederen welke bij Service Center Deinze / easyRepair.be voor herstelling werden ingeleverd en welke door de opdrachtgever niet terug worden afgehaald binnen een termijn van zes maand, worden van rechtswege eigendom van de hersteller, welke alsdan vrijelijk over de bestemming van deze goederen kan beslissen. Herstelde goederen welke twee maand na herstelling niet werden afgehaald, geven recht op aanrekening van bewarings- en opslagvergoeding.

 

Art. 8 – Terugname bestelde onderdelen en annulering bestelling.

Bestelde onderdelen worden niet teruggenomen of terugbetaald. Deze worden namelijk specifiek voor desbetreffende levering besteld bij het merk door ons. Deze onderdelen worden door onze leveranciers ook niet teruggenomen. Ook kunnen bestellingen die reeds in uitvoering zijn bij onze leveranciers niet meer geannuleerd en terugbetaald worden.

 

Art. 9 - Bevoegdheid rechtbanken.

Enkel de Rechtbanken van Gent zijn bevoegd in geval van geschil.

 

Contact